Określenie przedmiotu zamówienia Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Data zamieszczenia ogłoszenia Treść ogłoszenia (plik)
2014-05-27 pobierzOgłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
  pobierz  
Załączniki do SIWZ
  pobierz Załącznik-3  
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczenia Treść (plik)
  2014-06-05    pobierz
  2014-06-06    pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczenia Treść (plik)
   2014-06-17 pobierz  
unieważnienie postępowania
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczenia Treść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszenia Treść ogłoszenia (plik)

Partnerzy KDK