Określenie przedmiotu zamówienia Remont pokrycia dachowego budynku KDK
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Data zamieszczenia ogłoszenia Treść ogłoszenia (plik)
2014-08-07 pobierzOgłoszenie  
2014-09-03 pobierzOgłoszenie o wyniku postępowania  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
  pobierz  
 
     
Specyfikacja Techniczna
Folder Plików ZIP
  pobierz  
 
     

Partnerzy KDK